For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

ساخت پروتز-داربست زیست تخریب پذیر مری مصنوعی-داریوش سمنانی و امین زاد باقر

ساخت پروتز-داربست  زیست تخریب پذیر مری مصنوعی

در این تحقیق با استفاده از طرح بافت داربست لوله ای شکل مری مصنوعی و طراحی و مدلسازی فرآیند بلع در انسان پروتز منسوج حلقوی ساخته شده است که قابلیت های مکانیکی آن مشابه مری انسان عمل می کند. در حال حاضر این پروژه در حال ادامه می باشد و مراحل بهینه سازی سطح و کشت سلول های عضلانی و غشایی مری روی آن در دستور کار قرار دارد. این پروژه توسط مهندس امین زادباقر صیقلانی به راهنمایی دکتر داریوش سمنانی  از دانشگاه صنعتی اصفهان و مشاوره دکتر شهناز رضوی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به انجام رسیده است.